Werkwijze

Van veiligheid naar een transfer in de omgeving

In de psychomotorische kindertherapie worden globaal vier stappen gezet: van veiligheid naar gedragsverandering en een transfer naar de omgeving door de relatie.

Regulatie

Allereerst wordt er gefocust op het reguleren van het affect van het kind, zodat het stressniveau omlaag wordt gebracht. Tijdens deze stap worden ook de eerste stappen naar een therapeutische relatie gezet

Relatie

De volgende stap is om een positieve relatie op te bouwen tussen kind en therapeut, zodat het kind basisveiligheid gaat ervaren. Het kind wordt gevolgd in zijn spel

Gedragsverandering

Als volgt krijgt het kind de ruimte op op zoek te gaan naar oplossingen en experimenteert het met nieuw gedrag. Er worden doelgerichte interventies toegepast.Als volgt krijgt het kind de ruimte op op zoek te gaan naar oplossingen en experimenteert het met nieuw gedrag. Er worden doelgerichte interventies toegepast.

Transfer

Naast het lopende therapieproces krijgt de omgeving van het kind handvatten aangereikt. Wanneer de ontwikkeling van het kind weer op gang is en het kind zich samen met zijn omgeving kan redden wordt het proces afgerond.

Het behandelproces

Om de bovenstaande stappen te kunnen doorlopen wordt het behandelproces bij PMKT Carry Lubbers opgebouwd uit verschillende fasen.

De aanmelding

Wanneer het kind wordt aangemeld volgt een screening van de  aanmeldingsgegevens en wordt beoordeeld of PMKT Carry Lubbers passende  hulp kan bieden.

De intake

Na de aanmelding wordt er een afspraak gemeld voor een intakegesprek en ontvangen de ouders/verzorgers van het kind een intake formulier. Tijdens het gesprek vindt de eerste kennismaking tussen de therapeut en  ouder(s)/verzorger(s) plaats, wordt het intake formulier doorgenomen en is er ruimte voor aanvullende informatie en vragen.

De kennismakingsfase

Indien ervoor is gekozen om de behandeling te starten en er een plek voor het kind is vrijgekomen zal de eerste afspraak plaatsvinden.

Er zullen ongeveer zes weken worden aangehouden voor deze fase, waarin kennismaken, een vertrouwensband opbouwen en beeldvorming van de cliëntsituatie centraal staan.

Deze fase zal worden afgesloten met het opstellen van een behandelplan. Indien een periode van zes weken onvoldoende blijkt om een vertrouwde relatie tot stand te laten komen wordt hier natuurlijk langer de tijd voor genomen.

De behandeling

Wanneer de vertrouwensband voldoende tot stand is gekomen zullen er doelgerichte interventies worden toegepast en wordt toegewerkt naar gedragsverandering.

Evaluaties

Ongeveer elke drie maanden wordt er geëvalueerd op het proces en de ontwikkelingen van het kind. Er wordt stilgestaan bij de doelen van de verstreken periode en waar nodig wordt het behandelplan bijgesteld.

Afronding

Indien bij de laatste evaluatie wordt besloten dat er voldoende vooruitgang is geboekt door middel van de behandeling, zal er worden toegewerkt naar een  afronding.

In de laatste weken wordt het kind (en zijn omgeving) erop  voorbereid om weer op eigen benen te gaan staan en staat het afbouwen van de vertrouwensrelatie centraal. In de laatste sessie zal er een afscheidsritueel plaatsvinden.

De gereedschapskist van PMKT Carry Lubbers

Bij PMKT Carry Lubbers worden alle beschikbare instrumenten uit de kast getrokken om bij het kind aan te kunnen sluiten.

Op de locatie in Borne beschikt de organisatie over een ruime oefenzaal waarin het kind zich vrijuit  kan bewegen en gebruik kan maken van alle beschikbare materialen. Zo is er bijvoorbeeld ruimte voor motorisch spel, fantasiespel of groepsactiviteiten.
Daarnaast bevindt zich aangrenzend aan de oefenzaal een atelierruimte, waarin zich een grote kast bevindt met spellen, interventies en creatief  materiaal. Ook is hier de mogelijkheid om de keuken in te gaan.

De locatie in  Tubbergen is kleinschaliger en daardoor meer gericht op verbindende  interventies. Indien het kind daar behoefte aan heeft is het natuurlijk ook een  mogelijkheid om naar buiten te gaan en de krachten van de natuur te benutten.

Multidiscplinair samenwerken

PMKT Carry Lubbers is van mening dat korte lijntjes en een goede samenwerking met andere disciplines van toegevoegde waarde is op de  kwaliteit van zorg.

Voorbeelden van disciplines waar geregeld wordt  samengewerkt zijn: huisartsen, scholen, jeugdconsulenten van de gemeente, fysiotherapeuten, de Jeugdbescherming Overijssel, psychologen,  gedragswetenschappers en overige hulpverleners die zorg bieden in het kader  van de jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.