Kosten & vergoedingen

PMKT Carry Lubbers is een erkende praktijk voor het leveren van zorg op basis van de Jeugdwet. Door middel van een verwijzing via (huis/jeugd)arts, gecertificeerde instelling (Jeugdbescherming) of gemeente is het mogelijk jeugdzorg vergoed te krijgen. Het kan per gemeente verschillen wie de verwijzing af mag geven. Dit kan u bij uw eigen gemeente informeren. PMKT Carry Lubbers heeft een contract met Samen 14, deze neemt de vergoeding van de zorg op zich volgens de richtlijnen van de jeugdwet.

Gemeentes die onder Samen 14 vallen zijn:

 • Borne
 • Losser
 • Dinkelland
 • Oldenzaal
 • Enschede
 • Rijssen-Holten
 • Haaksbergen
 • Tubbergen
 • Almelo (vanaf 01-01-2025)
 • Hof van Twente (vanaf 01-01-2025)

Zorgverzekering:

In Nederland zijn de kinderen / jongeren tot hun 18e levensjaar automatisch ‘meeverzekerd’ met één van de ouders. Het ligt daarom voor de hand om het kind / de jongere bij te schrijven bij de ouder die het best aanvullend verzekerd is, want dan kan het kind / de jongere ook van deze vergoedingen gebruik maken. Als het aanvullende pakket ook vergoedingen biedt voor alternatieve geneeswijzen, dan heeft het kind / de jongere recht meestal (maar niet altijd) recht op vergoeding van psychomotorische kindertherapie (vaktherapie).
Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar?
Neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Particuliere trajecten:

Zonder verwijzing in het mogelijk de zorg zelf te bekostigen. De sessietarieven zijn gebaseerd op de handreiking van vakvereniging FVB. De tarieven worden ieder jaar in januari door geïndexeerd.
Het tarief voor een particulier traject ligt ongeveer 10% hoger dan de vergoedingen van de gemeentes, dit is het gevolg van een hogere administratieve last en van het feit dat gemeentes structureel een te laag tarief vergoeden op basis van de berekeningen beroepsgroep vaktherapie (FVB).

Het tarief bedraagt: €96,67 per uur met ingang van 1-1-2024

Hieronder een indicatie van tijdsbesteding binnen de praktijk:

Intakegesprek | 60 – 120 minuten
Behandeling | 60 minuten + 15 minuten rapportage
Behandelplan / evaluatieverslag | 120 minuten
Evaluatiegesprek | 45 – 120 minuten
Psychomotorisch onderzoek | 180 minuten
Observatie op school | 120 minuten

AVG & klachtenregeling

Privacybescherming

PMKT Carry Lubbers streeft ernaar om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan en hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)*.

Toestemming gegevensverwerking

Om zorg van een zo goed mogelijke kwaliteit te kunnen bieden is versterking van persoonsgegevens soms van belang. Indien dit het geval is zal er altijd om een schriftelijke toestemming worden gevraagd (op een aantal uitzonderingen na*).

Kwaliteit, klachten en geschillen

Ondanks dat PMKT Carry Lubbers zorgvuldig te werk gaat kan het voorkomen dat er ontevredenheid ontstaat over de zaken binnen de praktijk. Wanneer dat het geval is, is het belangrijk dat dit kenbaar wordt gemaakt, zodat er zorg kan worden gedragen voor verbetering. Om hier zo zorgvuldig mogelijk vorm aan te geven is de organisatie, in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz) aangesloten bij de geschilleninstantie ‘Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg’ (NIBIG).

Klachten- en geschillenregeling

Wanneer er ontevredenheid ontstaat, kan er op de volgende manieren worden gehandeld:

 • Er wordt een gesprek gevoerd met de hulpverlener, om samen tot een oplossing te komen;
 • Indien er geen gesprek met de hulpverlener mogelijk is, of het niet lukt om er samen uit te komen, kan er (kosteloos) een klachtenfunctionaris worden ingeschakeld bij het NIBIG*.

PMKT Carry Lubbers draagt zo zorgvuldig mogelijk bij aan het tegemoetkomen van de klager. Wanneer dit naar tevredenheid is gebeurd, zal hiervan een registratie worden gedaan, die vervolgens toegevoegd wordt aan het dossier van de desbetreffende cliënt. Indien de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt is het mogelijk om u te wenden tot het NIBIG. Dit is een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Deze is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om vervolgens tot een schikking tussen de verschillende partijen te komen. Eventueel kan er ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie hierover vindt u op de website van het NIBIG of in het privacyreglement en het reglement geschillencommissie NIBIG dat hieronder is in te zien.

Kwaliteit

PMKT Carry Lubbers heeft in een kwaliteitshandboek beschreven op welke wijze er vorm wordt gegeven aan kwaliteitsmanagement binnen PMKT Carry Lubbers.

Hiermee worden de volgende doelen bereikt:

 • Het kenbaar maken van het kwaliteitsbeleid;
 • Continue verbetering van de kwaliteit.

Het handboek is van toepassing op de hulp- en dienstverlening die PMKT Carry Lubbers aanbiedt, in het kader van de Jeugdwet.

Het kwaliteitshandboek is op te vragen via info@carrylubbers.nl

Om de kwaliteit van PMKT Carry Lubbers te waarborgen is de onderneming aangesloten bij verschillende keurmerken en beroepsverenigingen.

RBCZ
NFG
NIBIG
KIWA
FVB
NVPMKT

Digitaal cliëntdossier

De Wkkgz verplicht de organisatie om een cliëntendossier bij te houden en de resultaten van de behandeling hierin te registreren. PMKT Carry Lubbers maakt hiervoor gebruik van het gecertificeerde systeem ‘James Software’. Dit systeem biedt de mogelijkheid om alle gegevens van de cliënt in een georganiseerde en beveiligde online omgeving op één plek te bewaren. Daarnaast is er voor de ouders/verzorgers ook toegang naar een portaal waarin zij de opengestelde gegevens zelf kunnen inzien.

Wachtlijst

Het kan voorkomen dat er op het moment van de aanmelding geen ruimte is om de behandeling gelijk vaan start te laten gaan. In dit geval wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst. Doordat dit in het cliëntenportaal gebeurt, ontstaat er automatisch een hiërarchie in de lijst. De cliënt die als eerste wordt aangemeld, zal dus ook als eerste aan de beurt zijn als er een plek vrij is*. Wanneer dit het geval is, zal de professional contact opnemen met de aanmelder. Er wordt dan afgesproken wanneer de behandeling wordt gestart.

*Hierop geldt een uitzondering voor cliënten die al eerder bij PMKT Carry Lubbers in behandeling zijn geweest of broertjes/zusjes van (eerder) bekende cliënten. Deze groep heeft voorrang op de wachtlijst.

Voor professionals

Samenwerken

Zoals op de website te lezen is, ervaart PMKT Carry Lubbers korte lijntjes en een goede samenwerking met andere disciplines als toegevoegde waarde op die kwaliteit van zorg. Ben jij als professional op zoek naar een samenwerking en ben je enthousiast geworden na het lezen van de informatie op de website? Neem dan contact op voor een kennismaking waarin we kunnen kijken of een eventuele toekomstige samenwerking passend is.

Stage

PMKT Carry Lubbers biedt geen stageplaatsen aan, maar is wel bereid om meer informatie over het werk te verstrekken en mee te denken over andere mogelijkheden.